Bezpieczeństwo

 POK

 

- Darmowa przesyłka i zwrot dla każdego tonera zamiennika

 
- Dożywotnia gwarancja D2D na nasze tonery zamienniki

 secure-site


 

 

Prezenty

Wszystkie

Kategorie

REGULAMIN  (zasady korzystania )


I. Postanowienia ogólne
 
   Sklep internetowy kuptoner.pl działający pod adresem internetowym www.kuptoner.pl ("kuptoner.pl")prowadzony jest przez spółkę pod firmą: S-Print s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Kozanowskiej 52, Wrocław 54-152 , wpisaną do rejestru GUS - Regon 021851925 , Nip 8943038629, zwaną dalej: Operatorem portalu lub Sklepem.  Adres poczty elektronicznej (e-mail) Operatora portalu: biuro@kuptoner.pl , nr telefonu 71 793 71 71
 
II. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów
 
1. Operator portalu za pośrednictwem sklepu internetowego internetowego działającego pod adresem internetowym kuptoner.pl oferuje sprzedaż produktów w tym w szczególności drukarek i wkładów atramentowych do drukarek (zwanych dalej także: „Towarami” lub „Produktami”) poprzez sieć Internet.
2. Stroną umów zawieranych z Operatorem portalu, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej: „Klientem”).
3. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony kuptoner.pl
4. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Operatora portalu (chwila zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami).
5. Sklep umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówienie na cztery sposoby:
    a. za pobraniem - gotówką kurierowi lub w placówce pocztowej przy odbiorze Towaru.
    b. przelewem, na podany w toku składania zamówienia rachunek bankowy Sklepu,
    c. gotówką w przypadku osobistego odbioru Towaru,
    d. kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem systemu PayU (PayU to serwis zewnętrzny, dzięki któremu można płacić w sklepie kuptoner.pl kartą płatniczą lub tzw. przelewem szybkim. Przelew szybki polega na tym, że podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i  otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu. Klient nie musi podawać żadnych dodatkowych informacji. Jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu Sklep otrzymuje informację, że zamówienie jest opłacone i może wysyłać Towar. Całość transakcji obsługiwana jest przez PayU S.A., która gwarantuje jej bezpieczeństwo.)
 
6. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem lub odbiór w siedzibie Sklepu) - w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,
b. w przypadku pozostałych sposobów płatności - w chwili autoryzacji transakcji płatniczej.
7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
8. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie trzydziestu dni od chwili zawarcia umowy (por. ust. 4 powyżej) otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej na poczet ceny zamówionych Towarów. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Operator portalu wskaże Klientowi termin dostawy Towaru niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.
 
III. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie kuptoner.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia .
3. Jako że jesteśmy tylko ludźmi zastrzegamy sobie jednak prawo do odstąpienia od transakcji w przypadku zaistnienia pomyłki na stronie.
4. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 
IV. Warunki dostawy Towaru
 
1. Każdy Towar prezentowany w Sklepie opatrzony jest informacją o tym, czy znajduje się na stanie Sklepu, czy poza magazynem. Jeżeli Towar znajduje się w magazynie Sklepu, wysyłka zamówionego Towaru następuje najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt II.6 niniejszego Regulaminu. Jeżeli Towar znajduje się poza magazynem Sklepu, wysyłka zamówionego Towaru następuje nie później niż 4 dni robocze po dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt II.6 niniejszego Regulaminu. Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy.
2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich DPD Polska i UPS Polska, przy czym Klient sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju. O kosztach dostawy Towaru Klient informowany jest przed dokonaniem wyboru rodzaju dostawy. Operator serwisu uprzejmie informuje, że niektóre opcje dostawy towaru mogą być czasowo niedostępne ze względu na działanie siły wyższej, w tym w szczególności niekorzystnych warunków atmosferycznych; w takim przypadku Klient otrzyma od Operatora wyraźną informację w tym zakresie.


3. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem uzależniony jest od sposobu dostawy ( firma kurierska: do 2 dni roboczych).
4. Przy wyborze opcji odbioru w siedzibie Sklepu, Towar można odebrać w siedzibie Sklepu we Wrocławiu na ul. Kozanowskiej 52 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym daty i godziny odbioru zamówionego Towaru.
 
 
V. Odstąpienie od umowy


1) Konsument który zawarł umowę na odległość- na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta,  może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: biuro@kuptoner.pl bądź też listownie na adres:

S-Print s.c. ul. Kozanowska 52  54-152 Wrocław

2) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
3) Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 
4) W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
5) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
7) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
9) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
10) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
11) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
12) Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
13) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14) Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej na drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;
 
 
VI. Reklamacje
 
1. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania pocztą na adres:
S-Print s.c.
ul. Kozanowska 52
54-152 Wrocław
Sklep prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz fakturę VAT lub paragon. Operator portalu zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Operatora portalu będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni kalendarzowych. 98 % reklamacji rozpatrujemy od ręki.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Towaru albo wybrać inny Towar z oferty Sklepu w cenie odpowiadającej cenie Towaru, co do którego została zgłoszona reklamacja.
4. Zwrot kwoty z tytułu ceny sprzedaży nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty zwrotu Towaru w sposób wskazany przez Klienta.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Operatora portalu.
2. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
3. W przypadku zamieszczenia przez Klienta w sklepie internetowym kuptoner.pl jakichkolwiek danych, Klient oświadcza, iż będą one zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym oraz że przysługiwać Klientowi będą prawa autorskie do tych danych, jeżeli będą one stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.) i Klient będzie mógł nimi dysponować i rozporządzać w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności będzie uprawniony i wyraża zgodę na ich publikację w sklepie internetowym prowadzonym przez Operatora portalu. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Operatorowi portalu treści (danych) o charakterze bezprawnym.
4. Operator portalu zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem  http://www.kuptoner.pl/content/3-zasady-korzystania  i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
5. Operator portalu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej kuptoner.pl . Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed publikacją na stronie takich zmian, tj. zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach dotychczasowych. O powyższych zmianach Regulaminu Klienci zostaną także powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).
7. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Operatora serwisu na adres: biuro@sprintdruk.eu
8. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny  (to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego).
9. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej http://www.kuptoner.pl/content/3-zasady-korzystania  i zapisać go na własnym nośniku.
10.  Informacja przedstawiona na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego i nie przedstawia aktualnych stanów magazynowych.
 

Polityka Prywatności plików Cookies

 
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez sklep internetowy www.kuptoner.pl  prowadzony przez spółkę S-Print s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kozanowskiej 52,Wrocław 54-152 , wpisaną do rejestru GUS - Regon 021851925 , Nip 8943038629
 
I. Definicje
 
1.    Administrator - oznacza firmę  S-Print s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kozanowskiej 52,Wrocław 54-152 , wpisaną do rejestru GUS - Regon 021851925 , Nip 8943038629, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2.    Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3.    Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4.    Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5.    Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.kuptoner.pl
6.    Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7.    Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 
1.    Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2.    Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a.    Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b.    Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3.    Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 
 
 
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 
1.    Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 
a.)   Konfiguracji serwisu
1.    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2.    rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
3.    zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi                     Użytkownik,
4.    zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
5.    rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
 
b.)    Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
1.    utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2.    poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
3.    optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 
c.)    Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
1.    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2.    poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 
d.)    Zapamiętania lokalizacji użytkownika
1.    poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 
e.)    Analiz i badań oraz audytu oglądalności
1.    tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 
f.)      Świadczenia usług reklamowych
1.    dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 
g.)    Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 
2.     Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a.)     prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: 
1.     www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 
b.)     zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
1.     Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 
c.)     prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
1.     Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 
d.)     wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
1.     plus.google.com  [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
2.     Facebook.com  [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 
 
 
IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

13


REGULAMIN PROGRAMU EURO-SPRINTParagraf
§ 1

Warunki Uczestnictwa w Programie EURO-SPRINT

 

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument („Warunki Uczestnictwa”) określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego Euro-Sprint  oraz warunki Państwa uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu Punktów.

Definicje użyte w dokumencie :

"S-Print" -  S-Print s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kozanowskiej 52 ; 54-152

"Esklep" - serwis internetowy organizatora prowadzony w domenie www.kuptoner.pl

"Bony" - Bony rabatowe( umożliwiające  zakupy Towarów prezentowanych w specjalnej kategorii -"Prezenty", w cenie obniżonej o wartość nominalną bonu rabatowego.)
 
"Punkty" - Punkty Euro-Sprint przyznane w związku zakupem przez Państwa określonych produktów poprzez ESklep ,

"Program E-S" - Program Lojalnościowy Euro-Sprint opierający się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której w związku z zakupem przez Państwa określonych produktów przyznawane są Punkty za które otrzymywać będą Państwo Bony .

"Konto" - Elektroniczne Konto uczestnika w ESklepie na na którym są zliczane Punkty

 

2. Program Euro-Sprint

2.1 Program E-S jest organizowany i zarządzany przez S-Print s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kozanowskiej 52 ; 54-152 („S-Print”). Program jest prowadzony na terenie Polski.

2.2 Program E-S opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której w związku z zamówieniem przez Państwa określonych produktów zostaną Państwu przyznane Punkty. Przyznane punkty będą mogli Państwo wymienić na Bony.
 

3. Uczestnicy

3.1 Uczestnikiem Programu E-S może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, dokonująca transakcji, o których mowa w punkcie 2.2, i która zarejestrowała się na stronie Esklepu

3.2 Przez pierwsze dokonanie zakupu w Esklepie potwierdzają Państwo, że akceptują Warunki Uczestnictwa programu E-S. Przyznane Państwu Punkty mogą Państwo wymieniać na bony składając odpowiednie zamówienie poprzez stronę www.kuptoner.pl.

3.3 Bony otrzymane przez Klientów mają określoną w punkcie 8 ważność. 

3.4 Informacje dotyczące Programu będą Państwu przekazywane na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mailowy , w formie elektronicznej.

4 Poufność

4.1 Informacje dotyczące zgromadzonych przez uczestnika punktów i jego udziału w programie są traktowane poufnie.


5 Poprawność Danych

5.1 S-Print  nie ma obowiązku informować Państwa o  błędnie wypełnionym formularzu. Jednakże jeśli Państwa formularz zgłoszeniowy został wypełniony niekompletnie, S-Print spróbuje się z Państwem skontaktować z prośbą o uzupełnienie Państwa danych.

5.2 Jednokrotne zgłoszenie do Programu jest wystarczające; S-Print nie przyjmie wielokrotnego zgłoszenia do Programu tej samej osoby.

5.3 Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego winny być przez Państwa aktualizowane. Informacje o zmianie danych, podanych podczas przystępowania do programu, prosimy przekazywać do Biura Obsługi Klienta S-Print (numer telefonu: 71 793 71 71, koszt wg. cennika danego operatora).

5.4 Organizator (S-print )   nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

  

6. Przyznawanie Punktów

6.1 W związku z zakupami określonych towarów w ESklepie zostaną Państwu przyznane Punkty. Informacja o ilości Punktów przyznawanych za zamówienie danego produktu jest widoczna na karcie każdego produktu.

6.2 Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

6.3 S-Print określa za jakie towary i usługi będą przyznawane Punkty.

6.4 Jeżeli zrezygnują Państwo z zakupu towarów lub usług, za które zostały Państwu przyznane Punkty, np. gdy odstąpią Państwo od umowy, wypowiedzą ją, nie odbiorą zamówionego towaru w terminie 30 dni (dot. odbioru osobistego), lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia woli, S-print  zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych Państwu Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.

 

7. Stan Konta E-S

7.1 Przyznane Państwu Punkty są zapisywane na Państwa Koncie (pod Państwa loginem- na elektronicznym koncie prowadzonym i zarządzanym przez S-Print ).  Aktualny stan Konta mogą Państwo sprawdzić po zalogowaniu na ESklepie. 

7.2 Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości naliczenia punktów na koncie muszą zostać przekazane w formie mailowej na adres es@kuptoner.pl najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zamówienia towaru. Do zastrzeżeń należy dołączyć skany odpowiednich paragonów lub rachunków wydanych przez S-Print w związku z zamówieniem i nabyciem produktów, za które przyznane zostały Punkty. Państwa zastrzeżenia zostaną zanalizowane przez S-Print celem weryfikacji ich zasadności. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się za potwierdzenie stanu Konta.

 

8. Wymiana Punktów na Bony i ich realizacja

8.1 Zlecenie wymiany Punktów na Bony jest możliwe jest gdy stan Konta wynosi co najmniej 3 E-S i klient nie ma przeterminowanych należności względem S-Print s.c.

8.2 Zamówiony przez klienta Bon zostanie dostarczony lub wysłany do klienta w terminie 7 dni roboczych.

8.3 Przyznane Państwu Punkty będą dostępne do wymiany na Bony najpóźniej 72h po opłaceniu należności za zamówiony i nabyty towar.

8.4 Bony wystawione od 1 sierpnia 2013 są ważne 365 dni od daty wystawienia.

W wyjątkowych przypadkach ważność bonu może zostać przedłużona.

8.5 Ilość Punktów niezbędnych do otrzymania konkretnego Bonu jest wyświetlana na karcie każdego towaru objętego Programem E-S

8.6 Bony są wystawiane na konkretny rodzaj towaru. Mogą być realizowane tylko przy zakupie towaru na który zostały wystawione.
Realizowanie Bonu przy zakupie rozumiane jest jako udzielanie przez S-Print klientowi rabatu w wysokości nominału bonu.

8.7 Bon jest ważny na jego okaziciela

8.8 Chcąc zrealizować Bon klient przekazuje go sprzedawcy (lub przedstawicielowi S-Print) przed dokonaniem płatności za zakupiony towar. Rabat będzie udzielony przed ustaleniem ceny.

8.9 Realizacja danego Bonu jest możliwa tylko wówczas, gdy wartość "cennikowa" nabywanego w ramach danej transakcji towaru jest wyższa aniżeli nominał tego bonu towarowego. Klient jest zobowiązany do zapłaty różnicy pomiędzy wartością "cennikową" towaru a wartością nominalną realizowanego Bonu.

8.10 Aby zamówić dany Bon, należy zalogować się do ESklepu i złożyć zamówienie na wybrany Bon. System nie umożliwi zamówienia Bonu jeżeli uczestnik nie będzie posiadał wystarczającej na niego ilości punktów E-S na swoim koncie. Zamówienie Bonu przez ESklep oznaczać będzie zgodę na zastosowanie niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane do uczestnika pocztą elektroniczną (e-mail).

 

9. Wygaśnięcie Punktów

Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty E-S wygasają po upływie, 36 miesięcy od ich przyznania uczestnikowi Programu ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na bony zgodnie z zasadami Programu E-S. Ponadto, jeśli uczestnik w okresie następujących po sobie 6 miesięcy nie zaloguje się na swoje konto - Państwa Konto w ESklepie może zostać zamknięte, a znajdujące się na nim Punkty wygasną.

 

10. Ustanie uczestnictwa w Programie

10.1 Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym mogą Państwo zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy pisemne powiadomienie S-Print przesłane e-mailem lub listem poleconym na adres siedziby  we Wrocławiu przy ulicy Kozanowskiej 52 ; 54-152 . W przypadku e-maila oświadczenie o rezygnacji musi być wysłane z adresu który jest aktualnie przypisany do konta klienta w ESklepie.

10.2 Z ważnych powodów S-Print może wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w Programie E-S w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się : udostępnienie Konta E-S osobie nieupoważnionej, nadużycia lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia Uczestnictwa w Programie. Możecie Państwo odwołać się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres siedziby  S-Print we Wrocławiu przy ulicy Kozanowskiej 52 ; 54-152

10.3 Zakończenie uczestnictwa w Programie E-S prowadzi do utraty zebranych Punktów.

 

11. Zmiana Warunków Uczestnictwa

Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez S-Print, celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu E-S, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach zostaną Państwo powiadomieni e-mailem na adres przypisany do Państwa konta w programie E-S  lub w liście wysłanym na ostatnio podany przez Państwa adres, lub na stronie internetowej Programu E-S. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia nie wypowiedzą Państwo uczestnictwa w Programie lub gdy przed upływem tego terminu złożą Państwo zamówienie przez ESklep

 

12. Zakończenie Programu E-S

12.1 S-Print może zawiesić lub zakończyć Program E-S . O takiej decyzji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 60 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu drogą e-mailową. Informacja ta może zostać także przekazana  na stronie internetowej Programu.

12.2 Gdy Program zostanie zakończony, mogą Państwo wymienić swoje Punkty na bony w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

 

13. Postanowienia końcowe

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

 

 


Paragraf § 2


Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu E-S


 1. Warunki ogólne

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu E-S („Uczestnik”). Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o Ochronie danych osobowych”).

 

2. Państwa dane i cel ich przetwarzania

2.1 Dla celów uczestniczenia w Programie E-S konieczne jest podanie przez Państwa niezbędnych danych osobowych obejmujących pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, pełny adres oraz numer telefonu. W formularzu zgłoszeniowym mogą Państwo podać również dodatkowe dane osobowe (informacje). Podając dodatkowe dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie przez S-Print. . Poza tym mogą Państwo wyrazić zgodę na przesyłanie Państwu informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego lub adres e-mail) przez S-Print . Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane osobowe przetwarzane będą również w celach wysyłania zpersonalizowanych ofert handlowych i cyklicznych informacji handlowych ("newsletter") , statystycznych oraz analiz rynku.

2.2 Dane, podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym, zostaną przetworzone w podanym przez Państwa brzmieniu, a po ich ewentualnej zmianie przez Państwa zostaną zaktualizowane. O zmianach w treści danych osobowych powinni Państwo informować zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w Programie E-S

 

3. Zarządzanie danymi

3.1 Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz dane dotyczące zebranych Punktów i transakcji dokonanych w ESklepie  (towary / usługi, ceny, saldo Punktów, miejsce i data zdarzenia) będą przetwarzane przez S-Print  pełniącego rolę administratora danych osobowych.

3.2  Państwa dane osobowe nie zostaną udostępnione innym firmom lub osobom trzecim , chyba że wyrażą Państwo na to zgodę.

 

5. Zgoda na marketing i analizę rynku.

Jeżeli wyrazili Państwo stosowną zgodę, S-Print wykorzysta podane przez Państwa dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do Punktów i transakcji dokonanych u Partnera Programu, do celów marketingowych, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania indywidualnie dobranych informacji o towarach i usługach S-Print, samym programie E-S, oraz do celów badań rynku.

 

6. Odwołanie zgody na reklamę i badanie rynku

Udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i analiz rynku mogą Państwo w każdej chwili odwołać za pośrednictwem edycji swojego konta w ESklepie.. W takim przypadku S-Print będzie kontaktować się z Państwem jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Programu E-S (np. zawiadomienie o stanie państwa Konta).

 

7. Prawo dostępu do treści danych i aktualizacji danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadkach, o których mowa w pkt 10 niniejszych Warunków Uczestnictwa Państwa dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych S-Print  najpóźniej z upływem 4-go roku od dnia ustania uczestnictwa w Programie E-S.

 

Paragraf §3

Regulamin zakupów towarów nabywanych z wykorzystaniem Bonów

 

1.1 Wszystkie znajdujące się na stronie internetowej Programu E-S znaki towarowe i oznaczenia przedsiębiorców zostały użyte jedynie w celu informacyjnym - identyfikacji produktów, a prawa wyłączne do nich przysługują tymże przedsiębiorcom. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu cywilnego. Zastrzega się, iż możliwość realizacji Bonów jest zależna od dostępności towarów prezentowanych w kategorii "Prezenty" u producenta lub importera, współpracującego z S-Print.

1.2 Miejscem zawarcia umowy jest miasto Wrocław.

1.3 Niniejszy Regulamin może ulec zmianom, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu E-S, w szczególności zapobiegania nadużyciom. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są skuteczne po ich publikacji na stronie internetowej Esklepu.

 

2. Zamawianie, zakup i dostarczanie towarów nabywanych z wykorzystaniem Bonów

 

2.1  Zakupy towarów z wykorzystaniem Bonów można dokonywać osobiście w siedzibie S-Print lub poprzez Esklep . 
Realizowanie bonu rabatowego ( Bonu) przy zakupie rozumiane jest jako udzielanie przez S-Print klientowi rabatu który równy jest różnicy pomiędzy nominalną ceną danego towaru (wartość cennikowa) a jego cenie sprzedaży dla klienta wykorzystującego Bon.

2.2 Każdy towar zakupiony z wykorzystaniem Bonu będzie zrealizowany jako osobna transakcja. Każda sztuka towaru zakupionego przy wykorzystaniu Bonu będzie na osobnym paragonie (lub fakturze).

2.3 W przypadku zakupu towaru z wykorzystaniem Bonu poprzez ESklep S-Print zapewnia dostarczenie zakupionego towaru wraz z następnym zamówieniem towaru przy zakupie którego nie zostały wykorzystane Bony lub umożliwia jego odbiór osobisty. Istnieje również możliwość wysłania towaru osobną przesyłką na inny wskazany przez posiadacza Bonu adres.

2.4 Uczestnik pokrywa koszty dostawy z wyjątkiem sytuacji, w której dostarczenie towaru zakupionego z  wykorzystaniem Bonu następuje wraz z następnym zamówieniem towaru  (przy którego zakupie nie zostały wykorzystane Bony)

2.5 W wypadku gdy nie można wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez zamawiającego, może dojść do zwolnienia się z zobowiązania (wobec zamawiającego) przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, za informacją (na piśmie) o prawie zamawiającego do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt S-Print.

2.6 W razie chęci skorzystania z praw przysługujących z tytułu gwarancji prosimy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, który zamawiający otrzymuje wraz z towarem.

2.7 W razie jakichkolwiek pytań lub skarg prosimy o kontakt z S-Print  pod numerem 71 793 71 71 (koszt zgodnie z taryfą operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–18.00.

2.8 Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2.9 Przeniesienie własności towaru zakupionego z wykorzystaniem Bonu nastąpi z chwilą zapłaty wymaganej kwoty w pełnej wysokości.